Minggu, 08 September 2013

Latihan UTS Ganjil

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas                : XII IPA/IPS
Hari                  : Selasa
Tanggal            : 09 Oktober  2012
Waktu               : 09.15 – 10.45

Pilih jawaban nu pangbenerna tur pangpantesna!


1.      Dongéng nu eusi caritana ngandung unsur sajarah, saperti Kéan Santang, Séh Abdulmuhyi, disebut ....
a.      pabel              c. sagé             é. sasakala
b.      parabel           d. mite
2.      Salah sahiji sipat tina dongéng téh anonim, ngandung harti ....
a.      puguh nu garangna    d. taya pangarangan
b.      teu puguh caritana    é. pamohalan
c.       teu puguh jejerna