Jumat, 24 Februari 2017

LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH 2017

LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH 2017

1.     Kumaha pok-pokanana upama moderator ngatur acara saméméh lumangsungna tanya jawab?
“ku margi waktosna mung sababaraha menit deui, mung cekap kanggo saurang pananya. Mangga ka Déndi nu ngacung ti tadi dihaturanan!”
“Kanggo nu badé ngadugikeun patarosan, ulah hilap nyebatkeun jenengan sareng nomer absénna!”
“Sadérék sadayana, waleran ti kelompok lima téh nétélakeun yén tatakrama basa téh dipaké pikeun silih ajénan antar jalma nu nyaritana.”

Selasa, 29 November 2016

KISI_KISI & LATIHAN SOAL UAS GANJIL 2016

LATIHAN SOAL UAS SEMESTER GANJIL 2016
WALER  SARTA LENGKEPAN SOAL-SOAL IEU DI HANDAP MINANGKA LATIHAN NGEUSIAN SOAL-SOAL UAS!

Jumat, 16 September 2016

KISI-KISI & LATIHAN SOAL UTS GANJIL KELAS XII 2016-2017

 KISI-KISI & LATIHAN SOAL UTS GANJIL KELAS XII 2016


1.      “Cep Junéd jeung Néng Nonih tos lami papacangan”. Harti kecap anu disangigirkeun nya éta ....
2.      “ Saparantos lami lalagasan ayeuna mah Kang Dadangdipendakeunsareng jalmi nu mikaasih, mikadeudeuh, tur mukacinta.”
Kecap lalagasan ngandung harti ....

Senin, 14 Maret 2016

LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH 2016

LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH

1.     Kumaha pok-pokanana upama moderator ngatur acara saméméh lumangsungna tanya jawab?
“ku margi waktosna mung sababaraha menit deui, mung cekap kanggo saurang pananya. Mangga ka Déndi nu ngacung ti tadi dihaturanan!”

Senin, 30 November 2015

KISI-KISI LATIHAN SOAL UAS GANJIL KELAS XII 2015

LATIHAN SOAL UAS GANJIL XII 2015-2016

1.     Umumna nu disebut puisi buhun téh karangan wangun puisi anu kauger ku patokan jeung aturan-aturan, boh aturan ngagunakeun kecap boh aturan dina maké atawa ngagunakeunana. Puisi buhun nu tujuanana pikeun ngadatangkeun kakuatan goib keur anu macakeunna, nya éta ….
a.     pupuh               d. mantra
b.    sawér                e. sisindiran
c.     guguritan
2.     Mantra nu gunana pikeun ngalancarkeun pagawéan sapopoé, nya éta ...
a.     sawér                          d. jangjawokan
b.    wawacan                     e. rajah
c.     guguritan