Senin, 14 Maret 2016

LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH 2016

LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH

1.     Kumaha pok-pokanana upama moderator ngatur acara saméméh lumangsungna tanya jawab?
“ku margi waktosna mung sababaraha menit deui, mung cekap kanggo saurang pananya. Mangga ka Déndi nu ngacung ti tadi dihaturanan!”

Senin, 30 November 2015

KISI-KISI LATIHAN SOAL UAS GANJIL KELAS XII 2015

LATIHAN SOAL UAS GANJIL XII 2015-2016

1.     Umumna nu disebut puisi buhun téh karangan wangun puisi anu kauger ku patokan jeung aturan-aturan, boh aturan ngagunakeun kecap boh aturan dina maké atawa ngagunakeunana. Puisi buhun nu tujuanana pikeun ngadatangkeun kakuatan goib keur anu macakeunna, nya éta ….
a.     pupuh               d. mantra
b.    sawér                e. sisindiran
c.     guguritan
2.     Mantra nu gunana pikeun ngalancarkeun pagawéan sapopoé, nya éta ...
a.     sawér                          d. jangjawokan
b.    wawacan                     e. rajah
c.     guguritan

Sabtu, 21 Maret 2015

KISI-KISI/LATIHAN SOAL US 2015

1.      “Geus dibéjaan jeung dipapatahan sababaraha kali angger wé ngalakukeun pagawéan éta, sikepna teu daék robah”
Paribasa nu pantes keur ngagambarkeun ungkara di luhur ….
2.      “ Agul ku payung butut”
Harti nu luyu jeung pari basa di luhur, nya éta ….
3.      Urang kudu sayaga jiwa jeung raga pikeun ngajaga ieu lembur. Saha nu nyaho aya maung ngamuk gajah meta.

Minggu, 30 November 2014

Latihan Soal UAS Ganjil XII 2014-2015

"Katerangan"
Ieu file di handap tiasa dibuka tur didownload/dipulut

Pulut wangun document
===> TEKEN DI DIEU

Pulut wangun Pdf
===> TEKEN DI DIEU

Pulut wangun JPG
===> TEKEN DI DIEU
===> TEKEN DI DIEU

Rabu, 01 Oktober 2014

Latihan UTS Ganjil kelas XII 2014

Nilik kana eusi carita jeung palakuna, dongéng bisa dipasing-pasing jadi sababaraha golongan. Aya dongéng jalma biasa, dongéng sasatoan, dongéng sasakala jeung dongéng anu patali jeung mahluk gaib. Sedengkeun dongéng nu ngandung unsur sajarah mah disebutna…
a.    Sasakala       c. sage               d. Miteu
b.    Pamuk                   d. Pabel

 Salah sahiji sipat tina dongéng téh anonim, ngandung harti ....
a.    puguh nu garangna  d. taya pangarangan
b.    teu puguh caritana   é. pamohalan
c.    teu puguh jejerna