Selasa, 29 November 2016

KISI_KISI & LATIHAN SOAL UAS GANJIL 2016

LATIHAN SOAL UAS SEMESTER GANJIL 2016
WALER  SARTA LENGKEPAN SOAL-SOAL IEU DI HANDAP MINANGKA LATIHAN NGEUSIAN SOAL-SOAL UAS!

Jumat, 16 September 2016

KISI-KISI & LATIHAN SOAL UTS GANJIL KELAS XII 2016-2017

 KISI-KISI & LATIHAN SOAL UTS GANJIL KELAS XII 2016


1.      “Cep Junéd jeung Néng Nonih tos lami papacangan”. Harti kecap anu disangigirkeun nya éta ....
2.      “ Saparantos lami lalagasan ayeuna mah Kang Dadangdipendakeunsareng jalmi nu mikaasih, mikadeudeuh, tur mukacinta.”
Kecap lalagasan ngandung harti ....

Senin, 14 Maret 2016

LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH 2016

LATIHAN SOAL & KISI-KISI UJIAN SEKOLAH

1.     Kumaha pok-pokanana upama moderator ngatur acara saméméh lumangsungna tanya jawab?
“ku margi waktosna mung sababaraha menit deui, mung cekap kanggo saurang pananya. Mangga ka Déndi nu ngacung ti tadi dihaturanan!”

Senin, 30 November 2015

KISI-KISI LATIHAN SOAL UAS GANJIL KELAS XII 2015

LATIHAN SOAL UAS GANJIL XII 2015-2016

1.     Umumna nu disebut puisi buhun téh karangan wangun puisi anu kauger ku patokan jeung aturan-aturan, boh aturan ngagunakeun kecap boh aturan dina maké atawa ngagunakeunana. Puisi buhun nu tujuanana pikeun ngadatangkeun kakuatan goib keur anu macakeunna, nya éta ….
a.     pupuh               d. mantra
b.    sawér                e. sisindiran
c.     guguritan
2.     Mantra nu gunana pikeun ngalancarkeun pagawéan sapopoé, nya éta ...
a.     sawér                          d. jangjawokan
b.    wawacan                     e. rajah
c.     guguritan

Sabtu, 21 Maret 2015

KISI-KISI/LATIHAN SOAL US 2015

1.      “Geus dibéjaan jeung dipapatahan sababaraha kali angger wé ngalakukeun pagawéan éta, sikepna teu daék robah”
Paribasa nu pantes keur ngagambarkeun ungkara di luhur ….
2.      “ Agul ku payung butut”
Harti nu luyu jeung pari basa di luhur, nya éta ….
3.      Urang kudu sayaga jiwa jeung raga pikeun ngajaga ieu lembur. Saha nu nyaho aya maung ngamuk gajah meta.