Minggu, 30 November 2014

Latihan Soal UAS Ganjil XII 2014-2015

"Katerangan"
Ieu file di handap tiasa dibuka tur didownload/dipulut

Pulut wangun document
===> TEKEN DI DIEU

Pulut wangun Pdf
===> TEKEN DI DIEU

Pulut wangun JPG
===> TEKEN DI DIEU
===> TEKEN DI DIEU

Rabu, 01 Oktober 2014

Latihan UTS Ganjil kelas XII 2014

Nilik kana eusi carita jeung palakuna, dongéng bisa dipasing-pasing jadi sababaraha golongan. Aya dongéng jalma biasa, dongéng sasatoan, dongéng sasakala jeung dongéng anu patali jeung mahluk gaib. Sedengkeun dongéng nu ngandung unsur sajarah mah disebutna…
a.    Sasakala       c. sage               d. Miteu
b.    Pamuk                   d. Pabel

 Salah sahiji sipat tina dongéng téh anonim, ngandung harti ....
a.    puguh nu garangna  d. taya pangarangan
b.    teu puguh caritana   é. pamohalan
c.    teu puguh jejerna

Minggu, 08 September 2013

Latihan UTS Ganjil

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas                : XII IPA/IPS
Hari                  : Selasa
Tanggal            : 09 Oktober  2012
Waktu               : 09.15 – 10.45

Pilih jawaban nu pangbenerna tur pangpantesna!


1.      Dongéng nu eusi caritana ngandung unsur sajarah, saperti Kéan Santang, Séh Abdulmuhyi, disebut ....
a.      pabel              c. sagé             é. sasakala
b.      parabel           d. mite
2.      Salah sahiji sipat tina dongéng téh anonim, ngandung harti ....
a.      puguh nu garangna    d. taya pangarangan
b.      teu puguh caritana    é. pamohalan
c.       teu puguh jejerna